بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

 

آمار و عملکرد سازمان در سال 1401

آمار و عملکرد 6 ماهه نخست سازمان در سال 1401

http://عملکرد 6 ماهه نخست سازمان در سال 1401

----------------------------------------------------------

آمار و عملکرد سازمان در سال 1400

http://آمار و عملکرد سازمان در سال 1400

---------------------------------------------------------

سال 97

 

آمار و عملکرد سازمان در سال 97

 

عملکرد سه ماهه سازمان 

 

رتبه بندی میزان رضایتمندی از آیتم های عملکردی شهرداری

 

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

سال95

 

 

 

 

آمار وعملکرد سازمان در خرداد 94

آمار وعملکرد سازمان در تير 94

آمار وعملکرد سازمان در مرداذ 94

آمار وعملکرد سازمان در شهریور  94

آمار وعملکرد سازمان در مهر  94

آمار وعملکرد سازمان در آبان  94

 

سال93

آمار و عملکرد سازمان در فروردین ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در اردیبهشت ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در خرداد ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در تیر ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در مرداد ماه 93

 آمار و عملکرد سازمان در شهریور ماه 93

آمار و عملکرد سازمان در مهر ماه 93

سال92

آمار و عملکرد سازمان در دی ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در بهمن ماه 92

آمار و عملکرد سازمان در اسفند ماه 92

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

اسلایدر

پیام ریاست سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هادی بصاری - رئیس سازمان

آمار بازدید
دی ان ان