بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

پیام مدیر عامل

 

هادی بصاری - رئیس سازمان

آمار بازدید
دی ان ان