بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

Text/HTML

طرح اتلاف حیوانات موذی:

 باتوجه به مخاطرات بهداشتی ومزاحمتهای شبانه روزی ایجادشده ازسوی حیوانات موذی(سگهای ولگرد) درسطح شهر،امرکنترل این حیوانات یکی ازمعضلات اساسی شهری می باشد.این سازمان جهت کنترل جمعیت این حیوانات اقدام به واگذاری این مهم به شرکتهای باتجربه محلی ومجرب وکاربلد بصورت پیمانی واگذارنموده که این حیوانات بصورت زنده جمع اوری وباوسایل نقلیه اختصاصی به محل نگهداری حیوانات درنازلو واقع درحدود20کیلومتری شهرحمل می گردند وسپس زیرنظرنماینده سازمان ودامپزشک متخصص با روشهای اعلامی ازسوی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،جداسازی شده وحیوانات بیمار بامرگ باترحم(تزریق دارو) اتلاف ولاشه حیوانات بصورت آهک زده وبسته بندی شده وبعد ازنظارت کامل لاشه حیوانات در ترانشه  که بدین منظور حفرشده تخلیه وبصورت کاملا بهداشتی با خاک وآهک پوشانده ودفن میشوند.

لازم بذکراست این سازمان بادانشجویان دوره دکترا که درخصوص بیماری های مختلف این حیوانات مطالعه وتحقیق میکنندهمکاری تنگاتنگ دارد.

بنظرکارشناسان محیط زیست ،توجه به معضلات وبیماریهای منتقله توسط حیوانات موذی ومبارزه وجمع آوری سگهای ولگرد به همان اندازه جمع آوری زباله های شهری وبیمارستانی ارزشمند میباشد. وباتوجه به اینکه سگها دارای قابلیت تولیدمثل بالایی هستندودرصورت اجرانشدن برنامه های کنترل جمعیت ، سریعا تعداد آنها افزایش یافته وسرانجام به نقطه ای خواهد رسید که مخاطرات بهداشتی فراوانی برای شهروندان بدنبال خواهد داشت .

بر اساس منابع علمی مشخص گردیده است که ازمیان 400بیماری مشترک بین انسان وحیوان حدود 100بیماری ازسگ به انسان منتقل میشود.که ازجمله مهمترین آنها میتوان به بیماریهای نظیر(هاری ، کیست هیداتیک ،سالک،بروسلوز، ولیپتوسپیروز) اشاره نمود.

بدین منظورجهت کنترل این حیوانات موذی درسطح شهر ارومیه، این سازمان باروشهای ارائه شده ازطرف سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشورازطریق زنده گیری اقدام مینمایند. که تابه امروز این سازمان باهمکاری شهروندان محترم موفق شده حدودا 70الی 80 درصدازکل مشکل موجود رامرتفع نماید که آمارفعالیت انجام شده به تفکیک شش ماهه 1392به شرح ذیل می باشد .

 

ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تعدادسگهای اتلاف شده

239(قلاده)

279(قلاده)

259(قلاده)

422(قلاده)

408(قلاده)

361(قلاده)

تعدادشکایات مردمی

8مورد

6مورد

5مورد

12مورد

7مورد

3مورد

 

 

برنامه های دردست اقدام این واحد در سال جاری

_تکمیل محل جدید جهت نگهداری حیوانات اصیل وسالم وهمچنین محل امحاء با تزریق حیوانات بیمارطبق دستورالعمل اعلامی ازسوی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشورتاابتدای خرداد1393

_ارایه راهکارهای منطقی وعملی واجرایی جهت مقابله مخاطرات حیوانات در مناطق بحران خیز

_مشخص نمودن مناطق بحران خیز برروی نقشه

_کنترل ونظارت کامل برعملکرد پیمانکاران

_نظارت کامل بردفع بهداشتی سگهای ولگرد(جمع آوری،حمل ونقل ودفن نهایی)

_همکاری وهماهنگی با دامپزشکی ودانشگاهها وانجمن همایت ازحیوانات

_راه اندازی سایت اینترنتی جهت تحویل حیوانات به متقاضیان وتبادل نظرباشهروندان

_برنامه ریزی جهت استفاده از اسلحه بیهوشی

_رسیدگی دقیق به شکایات مردمی دراسرع وقت ممکن .

 

 (قابل توجه شهروندان محترم که اگردرمواردفوق هرگونه شکایات یا پیشنهاداتی داشتندمیتوانندباروابط عمومی سازمان به شماره 2777410تماس حاصل نمایند.)

 


ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

تعدادسگهای اتلاف شده

382(قلاده)

500(قلاده)

479(قلاده)

289(قلاده)

334(قلاده)

230(قلاده)

تعدادشکایات مردمی

11مورد

13مورد

9مورد

7مورد

8مورد

4مورد

پیام مدیر عامل

 

هادی بصاری - رئیس سازمان

رفت و روب معابر شهری

نظرسنجی

میزان رضایت مندی شما از نحوه توزیع کیسه های مخصوص زباله های خشک چقدر است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقات شرعی

آمار بازدید
دی ان ان