بازيافت زباله راهي است به سوي زندگي بهتر در زميني پاک.***** بازيافت باعث صرفه جويي در مواد اوليه مي شود.******جداسازي کاغذ از زباله گامي است در جهت حفظ سرمايه هاي ملي********

تفکیک پسماندها

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﻨﺰل

1.      ﻧﻘﺶ زن در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮى ﻣﺼﺮف:

از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﮐﺎر زﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . زﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻏﺮﯾﺰى ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اى ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺎن زودﺗﺮ ﻧﺎﺑﻮدى را ﺣﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿـﻪ ﻧـﺎﺑﻮدى ﭘـﺸﺘﮑﺎر ﺑﯿـﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ اند و حتی هنگامی که دیگران ناامید و بدبین کاری را رها کرده اند، زنان ادامه دهنده آن بودند.

ﺗﻨﻈﯿﻢ نحوه ﺧﺮﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺼﺮف درخانه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زنان است، و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎز ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﻰ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮى ﻣﺼﺮف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2.      راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف:

Ø     ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻰ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ

اﺑﺰار زﻧﺎن، آﮔﺎﻫﻰ و ﺧﻮدﺑﺎورى آﻧﻬﺎﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬـﺮه ورى ﺧـﺎﻧﻮاده را اﻓـﺰاﯾﺶ و آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ . زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺧﻮد در ﻣﻮرد درﺳـﺖ ﻣـﺼﺮف ﮐـﺮدن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را از ﮐﻮدﮐﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮرى ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﺼﺮﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ . اﯾـﻦ در ﺻـﻮرﺗﻰ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در زﻧﺪ ﮔﻰ روزﻣﺮه اﻟﮕﻮى ﺻﺤﯿﺤﻰ از ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

Ø     ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﻰ ﺑﻮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ

زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺳﻤﻰ ﺧﺎﻧﮕﻰ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻤﻊ آورى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻣﯿﺰان ﺳﻢ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. زﯾﺮا ﻣﺨﻠﻮط کردن ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻇﺮوف ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه، واﮐﺲ،ﺣﺸﺮه ﮐﺶ، رﻧﮓ وﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺳﻤﻰ در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺷﺪه و آب و ﺧﺎک را آﻟﻮده ﻣﻰ ﺳﺎزد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰىﻫـﺎى ﻣﺨـﺼﻮص ﺑﺮاى ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﻤﻊآورى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻰ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪى از آﻟﻮدﮔﻰ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﺮد.

Ø     ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎى ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎى ﯾﮑﺒﺎرﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف، ﺑﺎرﮔﺮاﻧﻰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ . ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد زاﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫـﺎى ﯾﮑﺒـﺎر ﻣﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ، ﺣﺠﻢ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى را ﺗﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدى ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﻰ دﻫـﯿﻢ .

Ø     افزایش دوام اجناس تولیدی

اگر محصولات تولیدی بادوامتر باشند و زنان در برنامه ریزی روزمره از محصولات بادوامتر استفاده کنند، مدت استفاده از آنها طولانی تر می شود. بدیهی است این گونه محصولات به عنوان مواد دور ریختنی، دیرتر وارد جریان پسماند شهری می شوند. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن دراﻧﺘﺨﺎب اﺟﻨﺎس ﺑﺎدوام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 

v    ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ اﺳـﺖ، ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﺎزه از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دارد. اولین فوائد بازیافت درﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮ، از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

از دیگر ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری اﻧﺮژی اﺳـﺖ اﻣﺎ اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻮاد ﺧـﺎم اﺳـﺖ .

ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﺳﺖ.

اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖﻫـﺎى ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﻰ، اﺟـﺰاءﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻘﻮا، ﺷﯿﺸﻪ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻓﻠﺰات ﮐﻪ در اﻧـﻮاع ﮐﺎﻻﻫـﺎى ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ، از راهﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راﻫﻰ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣـﻰ ﺷـﻮﻧﺪ. بازیافت مواد باید براساس اصول و ضوابط بهداشتی صورت گیرد و در واقع تابع نظم و قاعده علمی و مشخص باشد. اولین قدم در بازاریابی پسماند جداسازی آن برحسب جنس و نوع مواد زائد است. با جداسازی و تفکیک مواد از مبدأ تولید ، علاوه بر اینکه سرمایه های ملی تلف نمی شود، بهداشت جامعه نیز رعایت می گردد. در این مورد همکاری زنان می تواند بطور چشمگیری موثر باشد. قدم موثر در این راه آموزش و ترغیب زنان برای تفکیک اولیه مواد در منازل می باشد. آلوده کردن معابر عمومی، در نهایت به شکلی دیگر بهداشت و تندرستی مردم را به خطر می اندازند. اگر چنانچه کاغذها، مقوا، نایلون و پلاستیک توسط مردم بخصوص خانمهای خانه دار بطور جداگانه و بدون مخلوط شدن با مواد دیگر مثل پسمانده مواد غذایی قابل فساد جمع آوری شود و با رعایت موازین بهداشتی به کارخانه های خمیر کاغذ، پلاستیک و یا نایلون انتقال یابند، به میزان بسیار بالایی بازیافت مواد امکان پذیر خواهد شد.

چه موادی را و چگونه می توان بازیافت کرد؟

ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻣﺒﺪا ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫـﺎی آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ را ازﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﯿﺘﻤﻬﺎی ﻣـﺪرن ﺑـﻪ ﮐـﻮد آﻟـﯽ(ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ) ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺧﺎک و ﺟﺒﺮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺴﯿﺎرﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺸﻪ، ﮐﺎﻏﺬ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و اﻧﻮاع ﻓﻠﺰات ﻧﯿﺰ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ.

1-    ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ:

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ 17 اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ.  میزان استفاده از کاغذ توسط هر شخص در ایران معادل 5/1 اصله درخت است و نیز باید به زنان برای بازیافت کاغذ آموزشهای زیر داده شود:

ü     روزنامه هاا و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام شده بچه ها را هرگز دور نریخته، آنها را از سایر پسماندها جدا و به مأمورین بازیافت تحویل دهند.

ü     اشیایی مثل پاکت ها و پوشه ها را دور نیندازند تا در مواقع لزوم آز آنها استفاده شود.

2-    ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ:

- ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ از ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﯽاﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻮدن از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار

و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ü     از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﺸﮏ و ﻏﯿﺮ آﻟﻮده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و در ﭘﺎﯾـﺎن ﻫـﻢ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊ آوریﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ü     ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﮐﻬﺎی ﭘﺎرﭼﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ü     در ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ از ﻇﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

3-    ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﯿﺸﻪ:

-        بطری شیشه 1000 سال بصورت پسماند در روی زمین قرار دارد.

-        ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎدی اﻧﺮژی و آب دارد.

-        در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻄﺮﯾﻬﺎی ﺷﯿﺸﻪاﯾﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻧﮓ ﺟﺪا ﮐﺮده و دربﻫﺎ و ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺮﺑﯽ دور آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﺷﻮد.

4-    ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ü     ﻗﻮﻃﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻤﺪت 500 ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ü     آلومینیوم می تواند بارها ذوب شود و به قوطی یا ظرف جدیدی تبدیل گردد.

ü     نه تنها قوطی آلومینیومی قابل بازیافت اند، بلکه ورقه های آلومینیومی بشقاب پیتزا و شیرینی هم قابل بازیافت هستند.

ü     وقتی که یک قوطی آلومینیومی دور انداخته می شود از نظر مقدار انرژی مصرف شده برای ساخت آن، معادل هدر رفتن نیمی از یک قوطی بنزین است.

5-    ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک:

- ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ . ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎﻃﺮی ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ و ﺟﯿﻮهای، ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ... . اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ دارای ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

پیشنهادها:

·        ﻣﺼﺮف درﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

·        ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﺰل در درﺟﻪ اول ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎی آﺷﭙزﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ را از ﺳـﺎﯾﺮﻣﻮاد ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

·        ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺧﻮاص ﺧﺎک و ﺟﺒﺮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳـﺖ رﻓﺘﻪ آن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮان روزاﻧﻪ 530 ﻫﮑﺘﺎر ﺧﺎک ﮐﺸﻮر را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد.

·        اﮔﺮ در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﺎﻏﭽﻪ دارﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، اﺳـﺘﺨﻮان، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮔﻮﺷﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ را در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

·        ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ و ﺣﺸﺮات، در ﺳﻄﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎی ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺑﻪ رﻓﺘﮕﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ . ﮐﯿﺴﻪ ﻫـﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ، ﺿـﺎﯾﻌﺎت ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ وﻟﻮازم ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران دوره ﮔﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿ ﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از ﻟﺒﺎﺳـﻬﺎ وﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ای ﺑﺮای ﮔﺮدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

·        روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻪ و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷـﻮد . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر ﻣﻨﺰل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ درﺻﻮرت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﻓﻀﺎی دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﻧﯿـﺰ اﺷـﻐﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﻬـﺪاری ﮐﻨﯿـﺪ و وﻗﺘـﯽ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ آن را ﺑـﻪ ﻣـﺎﻣﻮران ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ تحویل دهید.

·        بهتر است تا حد ممکن از اسباب بازیها و لوازم باتری دار استفاده نکنید. باتری ها حاوی مواد سمی هستند و قرار گرفتن آن در دسترس بچه ها کار درستی نیست. 

·        از ﻗﺮار دادن ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ، ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد درآﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت آﻻﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

·        ﻇﺮوف ﻏﺬا را ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻄﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

·        ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﺗﻮا ﻧﯿـﺪ از ﺳـﺎ ﮐﻬﺎی ﭘﺎرﭼـﻪ ای ﮐـﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ از ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

الف) عناصر پسماندهای خشک

کاغذ و مقوا

انواع روزنامه ، مجله ، کتاب ، دفتر ، کارتن ، مقوا ، دستمال کاغذی ، عکس ، کاغذ فاکس ، کاغذ چاپگر ، کیسه های کاغذی ، ظرف کاغذی شیر ، آب میوه ، جعبه های شیرینی ، کفش ، لباس ، شانه تخم مرغ و ...

پلاستیک

انواع ظروف پلاستیکی ، بطری های پلاستیکی ، گالن های پلاستیکی ، روکش های پلاستیکی ، کیسه های پلاستیکی ، نوارهای پلاستیکی ، طناب های پلاستیکی ، اسباب بازی های پلاستیکی ، فیلم های عکاسی ، انواع ابر ، اسفنج ، ظروف یک بار مصرف نوشابه ، روغن ، مواد شوینده و پاک کننده کفپوش ، انواع دمپایی پلاستیکی و....

فلزات

انواع قوطی فلزی کمپوت ، کنسرو ، نوشابه ، رب ، انواع ظروف آلومینیومی ، وسایل فلزی آشپزخانه ، شیرآلات ، لوله های فلزی ، انواع توری فلزی ، ظروف و لوله های مسی ، چدنی آهنی ، فویل های آلومینیومی ، رادیاتور و ...

شیشه

انواع ظروف شیشه ای ، لامپ های ساده و فلورسنت ، ایینه ، شیشه های شکسته ، سرامیک ، چینی ، بلور ، و ...

لوازم الکتریکی و الکترونیکی

سیم ، کابل ة کلید ، پریز ، دیسکت ، سی دی ، نوار کاست ، نوار ویدئو ، ماشین حساب ،‌ساعت ، لوازم رایانه ، چاپگر ، اسکنر ، چراغ قوه ، انواع بطری ، تلفنم ، فاکس ، رادیو ضبط ، تلویزیون و ....

منسوجات و چرم

انواع لباس های کهنه ، پارچه های مستعمل ، حوله ، ملحفه ، پرده ، رومیزی ، انواع وسایل پارچه ای ، انواع کیف ، کفش ، البسه و وسایل چرمی و ...

چوب

انواع جعبه های چوبی ، سرشاخه ، برگ درخت ، مبل ، صندلی ، میز ، لوازم اداری چوبی ، وسایل چوبی آشپزخانه و ...

ب) عناصر پسماندهای تر

عبارتند از پسماندهای فساد پذیر و شامل موارد ذیل می شوند:

پسماندهای غذایی

برنج ، انواع خورشت ، خورشت ، گوشت ، مرغ ، ماهی ، نان های آلوده ، روغن های خوراکی سوخته و فاسد شده و ...

سبزی میوه

پسمانده میوه و سبزی ، میوه و سبزی فاسد ،تفاله چای و ...

 

پیام مدیر عاملعزیز قال - مدیر عامل

رفت و روب معابر شهری

نظرسنجی

میزان رضایت مندی شما از نحوه توزیع کیسه های مخصوص زباله های خشک چقدر است؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقات شرعی